అన్నం వండేటప్పుడుఏస్త్రీ అయితేఅన్నంలో ఈ పదార్థాలను వేస్తుందోఆ ఇంట్లో లక్ష్మి దేవి