ఆదివారం అమావాస్య రోజు ఇలా చేస్తే మీకు తిరుగులేని రాజయోగం పడుతుంది