ఇంటి గుమ్మం ముందు పొరపాటున కూడా ఈ 3వస్తువులు పెట్టకూడదు భర్తకి మంచిది కాదు