ఇప్పటి వరకూ ఎవరికీ అంతుచిక్కని తిరుపతి మిస్టరీ.శాస్త్రవేత్తలు షాక్