ఈ నెల 25 న వస్తున్న సూర్యగ్రహణం రోజున పొరపాటున కూడా ఈ పనులు చెయ్యకండి ఇంటికి నాశనం ..గండాలు తప్పవు