ఈ వేరు మీ దగ్గర ఉంటే నర ఘోష,జన ఘోష మంత్ర,తంత్ర,భూత,పిచాచ బాధలు మీ దగ్గరకు కూడా రాలేవు