కాకి కనిపిస్తే ఇది పెట్టండి చాలు మీ దశ తిరిగి అపర కోటీశ్వరులవుతారు