కాలి బొటనవేలు కంటే పక్కన వేలు పొడుగ్గా ఉందా..అయితే మీకు జీవితంలో మిగిలేది ఇదే..