కెమేరాలో రికార్డు అవ్వకపోతే ఇక్కడ ఏం జరిగిందో చెప్పినా ఎవరూ నమ్మలేరు