గుండె పోటు, బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ భవిష్యత్తులో రానివ్వదు బిపి కూడా దూరం