తిప్పతీగ వాడుతున్నారా? వాడేముందు ఈ 5 నిజాలు తెలుసుకోకపోతే చాలా నష్టపోతారు