తులా రాశి వారికీ గ్రహణ ప్రభావం అధికంగా ఉంటుంది. అతి పెద్ద ప్రమాదం జరగబోతుంది జాగర్త