నిన్న సమంత.. నేడు గీతా మాధురి భర్త. కదల్లేని స్థితి