నిహారిక చేసిన చెత్త పనిని చూసి చెప్పుతో సమాధానం చెప్పినా చైతన్