నువ్వు తలకొరివి పెట్టలేదు నేను చివరి చూపు కూడా చూడలేదు