బియ్యం కడిగినప్పుడు అమ్మతో ఈ ఒక్క మాట చెప్పి చూడండి చాలా శక్తివంతమైనది