మజ్జిగలో ఇది కలిపి తాగితే గుజ్జు అమాంతం పెరిగి మోకాళ్ళు నొప్పులు మాయం