మీ ఇంట్లో కళ్ళు ఉప్పు మూట కట్టి మూలాన పెట్టడం వలన మీకు అపారమైన ధనప్రాప్తి లభిస్తుంది ?