మేడపై ప్రియుడితో అడ్డంగా దొరికిన కూతురు.. చెప్పు తీసుకొని ఇద్దరినీ