రాత్రి పడుకునే ముందు నూనెలో ఈపదార్థం కలిపి పెట్టుకోని పడుకోండి జుట్టు ఎంతా వేగంగా పెరుగుతుందంటే షాక్