రేణు దేశాయ్ కోసం అమెరికా నుంచి డాక్టర్లను తెప్పిస్తున్న పవన్కళ్యాణ్