రేపే అతీత శక్తివంతమైన ఆదివారం అమావాస్య నిమ్మకాయతో ఇలా చేస్తే గంటలో కష్టాలు పోయి కోటీశ్వరులు అవుతా