రోజు స్కూల్ నుండి మాయం అవుతున్న 14 ఏళ్ల బాలుడు ఎక్కడికి వెళ్తున్నాడో తెలిసి షాక్ తింటున్న స్కూల్ యజమాన్యం

చిన్న పిల్లలు అనగానే మనకు ఎంతో ముద్దు వస్తారు.వాళ్ళ చిలిపి తనం,పసితనం,అమాయకత్వం..ఇప్పుడుప్పుడే ప్రపంచం లో మొదటి అడుగులు వేస్తూ..అన్నీ ఒక్కొకటిగా నేర్చుకుంటూ ఉంటారు.. చిన్న పిల్లలకు అబంశుభమ్ తెలీదు వాళ్ళకి ఏది అనిపిస్తే..అది చెప్పేస్తారు…కుల్లు,ద్వేషాలు,పగలు ఉన్నవు.అలిగితే వాళ్ళని గారం చేస్తే చాలు..

అలక మొత్తం పోతుంది..మరికొందరైతే చాలా తెలివితేటలుగా ఉంటారు…అందరినీ మేరిపిస్తారు.వాళ్ళు చేసే పనులు చాలా తెలివిగా ఉంటాయి మరి.కొందరైతే ఈరోజుల్లో గుర్తింపు కూడా చాలా తెచ్చుకుంటున్నారు ఏకంగా వల్ల తల్లిదండ్రుల కంటే చిన్నారి పిల్లలకె క్రేజ్ ఎక్కువగా ఉంది మరి.ఇప్పుడు మనం తెలుసుకోబోయే విషయం కూడా ఇలాంటిదే
రోజు స్కూల్ నుండి మాయం అవుతున్న 14 ఏళ్ల బాలుడు ఎక్కడికి వెళ్తున్నాడో తెలిసి షాక్ తింటున్న స్కూల్ యజమాన్యం కింది ఈ వీడియో లో చూడండి

చిన్న పిల్లలు అనగానే మనకు ఎంతో ముద్దు వస్తారు.వాళ్ళ చిలిపి తనం,పసితనం,అమాయకత్వం..ఇప్పుడుప్పుడే ప్రపంచం లో మొదటి అడుగులు వేస్తూ..అన్నీ ఒక్కొకటిగా నేర్చుకుంటూ ఉంటారు.. చిన్న పిల్లలకు అబంశుభమ్ తెలీదు వాళ్ళకి ఏది అనిపిస్తే..అది చెప్పేస్తారు…కుల్లు,ద్వేషాలు,పగలు ఉన్నవు.అలిగితే వాళ్ళని గారం చేస్తే చాలు..

అలక మొత్తం పోతుంది..మరికొందరైతే చాలా తెలివితేటలుగా ఉంటారు…అందరినీ మేరిపిస్తారు.వాళ్ళు చేసే పనులు చాలా తెలివిగా ఉంటాయి మరి.కొందరైతే ఈరోజుల్లో గుర్తింపు కూడా చాలా తెచ్చుకుంటున్నారు ఏకంగా వల్ల తల్లిదండ్రుల కంటే చిన్నారి పిల్లలకె క్రేజ్ ఎక్కువగా ఉంది మరి.ఇప్పుడు మనం తెలుసుకోబోయే విషయం కూడా ఇలాంటిదే