రోడ్డు పై మామిడి పండ్లు అమ్ముకుంటున్న మహిళా దగ్గరకి వెళ్ళిన ఆఫీసర్ అనుమానం తో ఆమె ఎవరో తెలుసుక్ని ఒక్కసారిగా షాక్ తిన్న ఆఫీసర్

భారతదేశంలోని మొత్తం కార్మికుల సంఖ్యలో అత్యధిక శాతం రైతులు, రైతు కూలీలే. 2020 నాటికి దేశంలో మొత్తం రంగాల్లో ఉన్న ఉపాధిలో 41.49% భాగాన్ని వ్యవసాయ రంగమే కల్పిస్తోంది. దీనితో పోలిస్తే దేశ స్థూల జాతీయోత్పత్తిలో వ్యవసాయ రంగపు శాతం చాలా తక్కువ. 2016 లో జిడిపిలో వ్యవసాయం వాటా 17.5% మాత్రమే ఉంది. ఇది క్రమేణా క్షీణిస్తోంది.

మన దేశం లో రైతుల సంఖ్యా ఎక్కువే. అలాగే, రైతుల ఆత్మహత్య ల సంఖ్యా కూడా ఎక్కువే. ఎందుకంటే మన దేశం లో వ్యవసాయానికి విలువిచ్చే రైతులు ఎంత ఎక్కువ మంది ఉన్నారో.. ఆ రైతులకు విలువనిచ్చే మనుషులు అంత తక్కువ మంది ఉన్నారు. అందుకే రైతుకు కన్నీళ్ళొస్తే..మనుషులు పట్టించుకోరు. చివరకు ఆ రైతు ఏ పురుగులమందు శరణ్యమనుకుంటాడు. ఓ గ్రామం లో ఓ రైతు ఉండేవాడు. తనకు ఉన్న పొలాన్ని సాగుచేసుకుని ఉన్నంత లో బాగానే సంపాదించాడు. ఆ రైతుకు
రోడ్డు పై మామిడి పండ్లు అమ్ముకుంటున్న మహిళా దగ్గరకి వెళ్ళిన ఆఫీసర్ అనుమానం తో ఆమె ఎవరో తెలుసుక్ని ఒక్కసారిగా షాక్ తిన్న ఆఫీసర్ కింది ఈ వీడియో లో చూడండి

భారతదేశంలోని మొత్తం కార్మికుల సంఖ్యలో అత్యధిక శాతం రైతులు, రైతు కూలీలే. 2020 నాటికి దేశంలో మొత్తం రంగాల్లో ఉన్న ఉపాధిలో 41.49% భాగాన్ని వ్యవసాయ రంగమే కల్పిస్తోంది. దీనితో పోలిస్తే దేశ స్థూల జాతీయోత్పత్తిలో వ్యవసాయ రంగపు శాతం చాలా తక్కువ. 2016 లో జిడిపిలో వ్యవసాయం వాటా 17.5% మాత్రమే ఉంది. ఇది క్రమేణా క్షీణిస్తోంది.

మన దేశం లో రైతుల సంఖ్యా ఎక్కువే. అలాగే, రైతుల ఆత్మహత్య ల సంఖ్యా కూడా ఎక్కువే. ఎందుకంటే మన దేశం లో వ్యవసాయానికి విలువిచ్చే రైతులు ఎంత ఎక్కువ మంది ఉన్నారో.. ఆ రైతులకు విలువనిచ్చే మనుషులు అంత తక్కువ మంది ఉన్నారు. అందుకే రైతుకు కన్నీళ్ళొస్తే..మనుషులు పట్టించుకోరు. చివరకు ఆ రైతు ఏ పురుగులమందు శరణ్యమనుకుంటాడు. ఓ గ్రామం లో ఓ రైతు ఉండేవాడు. తనకు ఉన్న పొలాన్ని సాగుచేసుకుని ఉన్నంత లో బాగానే సంపాదించాడు. ఆ రైతుకు
రోడ్డు పై మామిడి పండ్లు అమ్ముకుంటున్న మహిళా దగ్గరకి వెళ్ళిన ఆఫీసర్ అనుమానం తో ఆమె ఎవరో తెలుసుక్ని ఒక్కసారిగా షాక్ తిన్న ఆఫీసర్ పైన ఈ వీడియో లో చూడండి