లవర్ బాయ్ నుంచి పెట్రోల్ బాయ్ గా ఎందుకు పడిపోయారు ?|| కారణం ఎవరు ?