వందలో 40 మందిలో ఇప్పటికే గుండె దగ్గర చేదు కొలొస్టరోల్ బ్లాక్స్ ఉన్నాయి