శనివారంఈ కూరను తప్పక తినండిగొడవలు, రోగాలు, దౌర్భాగ్యంనుండి ముక్తిలబిస్తుందిఐశ్వర్యం సిద్ధిస్తుంది