షుగర్ ఉన్నవాళ్లు మామిడి పండ్లు తింటే ఏమవుతుందో తెలుసా.?