సూర్యగ్రహణం సమయంలో పాటించాల్సిన నియమాలు…! గ్రహణం తర్వాత ఏం చేయాలి ?