సెల్ ఫోన్ కనిపెట్టినందుకు చింతిస్తున్న.. ఈ మాట చెపింది ఎవరో తెలుసా