హటాత్తుగా షాపు లోకి ప్రవేశించిన కోతి..కానీ ఆతర్వాత ఏమైందో తెలిసి పరుగులు తీస్తున్న ఊరి జనాలుహటాత్తుగా షాపు లోకి ప్రవేశించిన కోతి..కానీ ఆతర్వాత ఏమైందో తెలిసి పరుగులు తీస్తున్న ఊరి జనాలు

కోతి నుండి వచ్చిన మానవుడు అని వింటూ ఉంటాము అంటే కోతి ,కొండముచ్చు,చింపాంజీ , ఆదీ మానవుడు ఇప్పుడు మనుషులు. అందుకనేమో ఎవరైనా అల్లరి కానీ చిలిపి చేస్థలు చేస్తుంటే మనము కోతిలాగా ఉన్నావు రా అని అంటూ ఉంటాము.సాధారణంగా కోతులు మనతో పాటే జీవిస్తాయి

కోతి కానీ కొండ ముచ్చు కానీ ఏదైనా ఆహరం కోసం రోడ్డుపై తిరుగుతూ ఉంటాయి దాని కోసం ఇంట్లోకి రావడము ఏదైనా తీసుకెళ్తే లాక్కుని వెళ్ళిపోతాయి మరికొని అయితే ఇస్తే బుద్ధిగా తీసుకుంటాయి అంటే క
దండీ ప్రపంచములో ఎ జీవిన ఆహరం కోసమో మన మనుషుల్లాగే చాలావరకు వాళ్ళకి అవి ఇవి ఉంటాయి కదా అయితే ఇప్పుడు ఈ కొండముచ్చు ఏం చేసిందో తెలుసా
హటాత్తుగా షాపు లోకి ప్రవేశించిన కోతి..కానీ ఆతర్వాత ఏమైందో తెలిసి పరుగులు తీస్తున్న ఊరి జనాలు కింది ఈ వీడియో లో చూడండి

కోతి నుండి వచ్చిన మానవుడు అని వింటూ ఉంటాము అంటే కోతి ,కొండముచ్చు,చింపాంజీ , ఆదీ మానవుడు ఇప్పుడు మనుషులు. అందుకనేమో ఎవరైనా అల్లరి కానీ చిలిపి చేస్థలు చేస్తుంటే మనము కోతిలాగా ఉన్నావు రా అని అంటూ ఉంటాము.సాధారణంగా కోతులు మనతో పాటే జీవిస్తాయి

కోతి కానీ కొండ ముచ్చు కానీ ఏదైనా ఆహరం కోసం రోడ్డుపై తిరుగుతూ ఉంటాయి దాని కోసం ఇంట్లోకి రావడము ఏదైనా తీసుకెళ్తే లాక్కుని వెళ్ళిపోతాయి మరికొని అయితే ఇస్తే బుద్ధిగా తీసుకుంటాయి అంటే క
దండీ ప్రపంచములో ఎ జీవిన ఆహరం కోసమో మన మనుషుల్లాగే చాలావరకు వాళ్ళకి అవి ఇవి ఉంటాయి కదా అయితే ఇప్పుడు ఈ కొండముచ్చు ఏం చేసిందో తెలుసా
హటాత్తుగా షాపు లోకి ప్రవేశించిన కోతి..కానీ ఆతర్వాత ఏమైందో తెలిసి పరుగులు తీస్తున్న ఊరి జనాలు పైన ఈ వీడియో లో చూడండి.