10 లక్షలు ఖరీదు ఐన గుండె ఆపరేషన్ ఫ్రీ గా ఒక్క కత్తిగాటు కూడా లేదు | Dr Manthena Satyanarayana Rau