30 ఏళ్ల తర్వాత శని గృహ ప్రవేశం చేశాడు ఇక ఈ రాశుల వారు నక్కతోక తొక్కినట్లే