7 రోజుల్లో మీజుట్టు భయంకరంగా ఒత్తుగా పెరుగుతుంది… ఛాలెంజ్ చేసి చెప్తున్నా